MY-BOT-SOLUTION

ร่วมบุญกับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

วันที่ 14 กันยายน 2562 บริจาคเงินให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด ลพบุรี


      พระอุดมประชาทร ( อลงกต ติกฺขปญฺโญ ) ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกของสังคม ให้มีเมตตาและมนุษยธรรม ต่อผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.phrabatnampu.org


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่