MY BOT SOLUTION CHARITY

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคม กับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

 • วันที่ 29 ธันวาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

  มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือด้านศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้า แก่เด็ก ๆ ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ 75 เป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2482

 • วันที่ 15 ธันวาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

  มูลนิธิเด็กโรคหัวใจเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยกลุ่มของผู้มีจิตศรัทธาในสาธารณประโยชน์ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับมูลนิธิฯไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527

 • วันที่ 7 ธันวาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ วัดนาฮาง ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ ว่า “การบูชาพระตถาคตด้วยวัตถุ นั้นไม่สามารถดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ การปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาที่สมควรแก่พระตถาคต บริษัททั้ง 4(ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นย่อมชื่อว่า สักการะเคารพบูชาพระตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด “

 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริจาคเงินให้กับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ ๑๔ วัดสัมฤทธิบุญ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่

  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ ว่า “การบูชาพระตถาคตด้วยวัตถุ นั้นไม่สามารถดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ การปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาที่สมควรแก่พระตถาคต บริษัททั้ง 4(ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นย่อมชื่อว่า สักการะเคารพบูชาพระตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด “

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 มีพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็ก

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 จากผู้มีจิตศรัทธา 5 ท่าน เพื่อดำเนินการเปิดบ้านเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัม ดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ในบริเวณล็อค 12 ชุมชนคลองเตย ในปีพ.ศ.2526

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

  มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ก่อกำเนิดขึ้นจากจุดเล็กๆ แห่งเมตตาจิตของครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (ศตพร ดีพา) ที่ได้ให้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่บาดเจ็บ เจ็บป่วย มาตั้งแต่ปี 2524

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ร่วมบริจาคเงินให้กับ โรงพยาบาลสงฆ์

  โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาล