MY BOT SOLUTION CHARITY

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคม กับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

 • วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ. 2535 เมื่อทรงทราบว่า รศ. นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ สามารถประดิษฐ์ขาเทียมที่มีน้ำหนักเบา จากขยะพลาสติกและมีราคาถูกกว่าขาเทียมต่างประเทศ

 • วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริจาคเงินให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด ลพบุรี

  พระอุดมประชาทร ( อลงกต ติกฺขปญฺโญ ) ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกของสังคม ให้มีเมตตาและมนุษยธรรม ต่อผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ติดเชื้ออยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

 • ทีมงาน Richmantool บริจาคไข่ไก่ให้ประชาชนชุมชนแม่จอก

  ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบากขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งปัน และแบ่งเบาภาระของประชาชน ทางทีมงาน Richmantool จึงได้ช่วยเหลือประชาชน โดย บริจาคไข่ไก่ให้ประชาชนชุมชนแม่จอก รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

 • สมาชิกและทีมงาน Richmantool บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย

  สมาชิกและทีมงาน Richmantool ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ ชุดตรวจ ATK 260 ชุด และหน้ากากอนามัย 200 ชุด เพื่อบริจาคให้ โรงพยาบาลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ และ อสม. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ยอดบริจาค รวม 19,658 บาท

 • สมาชิกและทีมงาน Richmantool บริจาคไข่ไก่ให้ประชาชนชุมชนแม่จอก

  ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบากขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งปัน และแบ่งเบาภาระของประชาชน ทางทีมงาน Richmantool จึงได้ช่วยเหลือประชาชน โดย บริจาคไข่ไก่ให้ประชาชนชุมชนแม่จอก จำนวน 40 แผง รวมเป็นเงิน 4,080 บาท

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

  มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยกลุ่มของผู้มีจิตศรัทธาในสาธารณประโยชน์ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับมูลนิธิฯไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริจาคเงิน มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

  มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 แพทย์หญิงวิจิตรา เหมศรีชาติ (ผู้อำนวยการสถาบันพยาวิทยา ขณะนั้น) เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และเป็นประธานกรรมการคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา กิจกรรมต่างๆของสถาบันพยาธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากทางราชการ - ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติผู้ตายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศพไม่มีญาติ - ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

 • สมาชิกและทีมงาน Richmantool ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

  วันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าชนแดน บ้านเนินตาเสา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดทุ่งมะกรูด ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่พักสงฆ์แม่จอก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

 • สมาชิกและทีมงาน Richmantool บริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 150 ชุดให้ วัดแม่จอก และ อสม.หมู่บ้านแม่จอก

  ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ชุดตรวจ ATK มีความจำเป็นในการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้น สมาชิกและทีมงาน Richmantool จึงร่วมบริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 150 ชุดให้ วัดแม่จอก และ อสม.หมู่บ้านแม่จอก เพื่อใช้ในการตรวจเบื้องต้นให้กับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว