MY BOT SOLUTION CHARITY

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคม กับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

 • สมาชิกและทีมงาน Richmantool บริจาคไข่ไก่และน้ำตาล ให้ชุมชนแม่จอก ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19

  ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีความเป็นอยู่ลำบาก สมาชิกและทีมงาน Richmantool จึงร่วมบริจาค ไข่ไก่ และน้ำตาล เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับชาวบ้านในชุมชน

 • วันที่ 29 กันยายน 2564 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 มีพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็ก

 • วันที่ 29 กันยายน 2564 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ 75 เป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2482

 • 15 กันยายน 2564 ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ โรงเรียนบ้านค้างใจ

  ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 88,199.16 บาท และอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนบ้านค้างใจ หมู่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โรงเรียนบบ้านค้างใจ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋งอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 บนเนื้อที่ 12 ไร่ 3งาน 86 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านค้างใจเปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล 2 อนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 • 31 สิงหาคม 2564 บริจาคเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี

  ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย จึงได้ลงความเห็นจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้ชื่อ “มูลนิธิรามาธิบดี” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น ด้วยประโยชน์ที่ได้สร้างให้กับสังคมและประชาชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิรามาธิบดีฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

 • 31 สิงหาคม 2564 บริจาคเงินให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข การทำงานของมูลนิธิฯ ผ่านบ้านเด็กอ่อนทั้ง 4 หลัง ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10) บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) ทั้ง 4 บ้าน ให้การดูแลเด็กวันละประมาณ 250 คน

 • 14 สิงหาคม 2564บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนหมู่บ้านดอนกว้าง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่

  บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อสมทบทุนหมู่บ้านดอนกว้าง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19

 • วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 มอบอาหารกลางวัน จำนวน 160 กล่อง ให้ โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่

  ทีมงาน Richmantool และ วังชิ้น@แพร่ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และเป็นกำลังใจ ให้แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจาก โควิด-19 ต่อไป

 • วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

  มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ก่อกำเนิดขึ้นจากจุดเล็กๆ แห่งเมตตาจิตของครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (ศตพร ดีพา) ที่ได้ให้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่บาดเจ็บ เจ็บป่วย มาตั้งแต่ปี 2524