MY BOT SOLUTION CHARITY

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคม กับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

 • วันที่ 16 สิงหาคม 2559 บริจาคเงินให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด ลพบุรี

  วัดพระบาทน้ำพุ ของท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เป็นวัดที่เอื้ออาทรต่อเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ ทางวัดจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากในการรักษา และดูผู้ป่วย ทางเราจึงร่วมทำบุญถวายปัจจัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางวัดค่ะ

 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 จากผู้มีจิตศรัทธา 5 ท่าน เพื่อดำเนินการเปิดบ้านเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัม ดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ในบริเวณล็อค 12 ชุมชนคลองเตย ในปีพ.ศ.2526

 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 มีพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็ก

 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

  1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม การอาชีพแก่คนพิการทางกายการเคลื่อนไหวให้มีสุขภาวะทั้งด้านกายและใจและจิตวิญญาณ สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระในสังคม 2. ให้บริการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับก่อนวัยเรียน และวัยเรียนทั้งระบบประจำ และไป - กลับ

 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิ เด็ก โส สะ แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรม ราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวางกล่องขอรับบริจาคของทางมูลนิธิฯ ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ทั้ง 18 สถานี ซึ่งช่วยให้ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั่วประเทศไทยได้ง่ายๆ ที่ MRT ทุกสถานีเลยค่ะ

 • วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ร่วมบริจาคเงินทำบุญให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

  โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาล

 • วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ร่วมบริจาคเงินทำบุญศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ จังหวัดสมุทรสงคราม (บ้านแมวไทย) FC

  ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ จังหวัดสมุทรสงคราม (บ้านแมวไทย) ก่อตั้งในเดือน มีนาคม 2001 โทรศัพท์ 034702068 อีเมล baanmawthaiboran@gmail.com

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 จากผู้มีจิตศรัทธา 5 ท่าน เพื่อดำเนินการเปิดบ้านเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัม ดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ในบริเวณล็อค 12 ชุมชนคลองเตย ในปีพ.ศ.2526

 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริจาคเงินให้กับ โครงการ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

  เริ่มจากการที่คุณวชิรา เข้าไปช่วยนำแมวของพี่ที่ร้านดอกไม้ไปทำหมัน พอไปพบเห็นสถานที่ที่แมวอยู่ สุขลักษณะอนามัย รวมถึงอาหารการกิน แล้วก็รู้สึกสงสาร...จากที่เป็นเพียงบัญชีรักษาแมวป่วยของคุณวชิรา จึงกลายเป็น โครงการ "รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร" ในปัจจุบัน โดยชื่อนี้ทางเพื่อนๆในห้องแมว เป็นผู้ตั้งชื่อและเลือกชื่อให้