MY BOT SOLUTION CHARITY

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคม กับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

 • สมาชิกและทีมงาน Richmantool บริจาคไข่ไก่ให้ประชาชนชุมชนแม่จอก

  ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบากขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งปัน และแบ่งเบาภาระของประชาชน ทางทีมงาน Richmantool จึงได้ช่วยเหลือประชาชน โดย บริจาคไข่ไก่ให้ประชาชนชุมชนแม่จอก จำนวน 40 แผง รวมเป็นเงิน 4,080 บาท

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

  มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยกลุ่มของผู้มีจิตศรัทธาในสาธารณประโยชน์ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับมูลนิธิฯไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริจาคเงิน มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

  มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 แพทย์หญิงวิจิตรา เหมศรีชาติ (ผู้อำนวยการสถาบันพยาวิทยา ขณะนั้น) เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และเป็นประธานกรรมการคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา กิจกรรมต่างๆของสถาบันพยาธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากทางราชการ - ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติผู้ตายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศพไม่มีญาติ - ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

 • สมาชิกและทีมงาน Richmantool ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

  วันที่ 22-23 ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าชนแดน บ้านเนินตาเสา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดทุ่งมะกรูด ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่พักสงฆ์แม่จอก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

 • สมาชิกและทีมงาน Richmantool บริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 150 ชุดให้ วัดแม่จอก และ อสม.หมู่บ้านแม่จอก

  ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ชุดตรวจ ATK มีความจำเป็นในการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้น สมาชิกและทีมงาน Richmantool จึงร่วมบริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 150 ชุดให้ วัดแม่จอก และ อสม.หมู่บ้านแม่จอก เพื่อใช้ในการตรวจเบื้องต้นให้กับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว

 • สมาชิกและทีมงาน Richmantool บริจาคไข่ไก่และน้ำตาล ให้ชุมชนแม่จอก ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ covid 19

  ในช่วงเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีความเป็นอยู่ลำบาก สมาชิกและทีมงาน Richmantool จึงร่วมบริจาค ไข่ไก่ และน้ำตาล เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับชาวบ้านในชุมชน

 • วันที่ 29 กันยายน 2564 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 มีพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็ก

 • วันที่ 29 กันยายน 2564 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ 75 เป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2482

 • 15 กันยายน 2564 ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ โรงเรียนบ้านค้างใจ

  ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 88,199.16 บาท และอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนบ้านค้างใจ หมู่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 โรงเรียนบบ้านค้างใจ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋งอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 บนเนื้อที่ 12 ไร่ 3งาน 86 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านค้างใจเปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล 2 อนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6