MY BOT SOLUTION CHARITY

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคม กับ MY BOT SOLUTION
เครื่องมือช่วยสร้าง Chatbot หรือระบบแชตบอตของ Linebot

 • วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว โดยมีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

 • 3 เมษายน 2566 ทำบุญสร้างพระประดิษฐานศาลา ณ วัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

  ยอดทำบุญสร้างพระประดิษฐานศาลา หน้ากว้าง 60นิ้ว ณ วัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 35,585.86 บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 บริจาคเงิน มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 แพทย์หญิงวิจิตรา เหมศรีชาติ (ผู้อำนวยการสถาบันพยาวิทยา ขณะนั้น) เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และเป็นประธานกรรมการคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา กิจกรรมต่างๆของสถาบันพยาธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากทางราชการ - ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติผู้ตายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศพไม่มีญาติ - ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ

 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

  มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation) เป็นองค์กรการกุศลทางการแพทย์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2525 โดยนายแพทย์วิลเลียม แมกกี และภรรยา มีพันธกิจในการให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่น ๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีสำนักงานกระจายอยู่ใน 38 ประเทศทั่วโลก

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ 75 เป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2482

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

  มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยกลุ่มของผู้มีจิตศรัทธาในสาธารณประโยชน์ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับมูลนิธิฯไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527

 • วันที่ 27 มกราคม 2566 ทำบุญผ้าป่าสามัคคีสำนักสงฆ์ถ้ำจักรพรรดิ์

  ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี RMT ณ สำนักสงฆ์ถ้ำจักรพรรดิ์ บ้านอิม ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ยอดเงินทำบุญ 122,663 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

 • วันที่ 16 มกราคม 2566 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 จากผู้มีจิตศรัทธา 5 ท่าน เพื่อดำเนินการเปิดบ้านเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัม ดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ในบริเวณล็อค 12 ชุมชนคลองเตย ในปีพ.ศ.2526

 • วันที่ 16 มกราคม 2566 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 มีพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็ก